Contoh Cerita Pendek Bahasa Madura

KALONG PANGEKAT JHUDHU

Al-qadhi Serdak bakar muhammad kacang Abdul Baqi.
Saamponna bedhe e Mekkah. Esettong are Al-qadhi ka’dinto arassa se ce’ laparra nangeng sobung ponapa se ethaera tor jhugan ta’ andi’ drei.Dhalem kabadh’en takerjet temmo ngolathi settong karong se dhari sottra se talen dhari kaos kaki se dhari sottra jhugan. Saellana nengngale’e karong ka’dhinto epondhut tor sambi paleman ka compo’an.Saamponna dhepa’ dha’ romana karong segelle’ ebuka’, Al-qadhi kakdhinto sanget takerjet samponna oning jhe’ esse kantong ka’dhinto aropaagi kantong berlian seta’ perna etengale’e saomor odhi’na.Al-qadhi pas keluar dheri kalongguwenna katppa’na ebekto ka’dhinto nengale lalake’ renta acerreng nyare saku otabe karong se elang sambi nyambi kocek kaen se esse pesse.“He teguran bhei senemmo kocek sotra seesse berlian andi’na engkok, ngkok bedhi nebus 500 dinar”Dhabuna reng lake’ tua kakdhinto

Ngiding berita kak dhinto Al-qadhi mekker sopajanga andi’ pesse kak dhinto bile mabeli kantong sotra se etemmu.

“He bungkusan renta tore kak enje ellu”

(
olokge Al-qadhi
)

Kemudian saengga al-qadhi kakdhinto ngajk lalake’ lanjut umur mole karomana, lalake’ tua kakdhinto acaretaoghi tentang saku sotra ciri-cirina talena kaos kaki ban ciri-cirina permana tor jughan jumlahna benang se eketale.

Al-qadhi pa aberri saku kak dhinto ban lalake’ wreda kak dhinto aberri’ pesse 500 dinar ekebey ghentena , namon al-qadhi ta’ ngala’ tor ta’ narema pesse kak dhinto.


K
alar kewajibna kaulah mabeli menyerempakkan kak dhinto de’ panjenengan kalaben tak narema opama polana bareng kak dhinto endi’en panjhenengan dhibi’”

(
matorra Al-qadhi
)
.

“bekna kodhu narema opa ariya, ben lakar ariya jhenjinah sengkok” (dabhuna kelongsong lanjut usia kak dhinto)

Al_qadhi kak dhinto paggun kalaben prinsip se ta’narema pesse kak dhinto, nangeng pak tua paggun maksa soro narema, nanging Al-qadhi paggun ta’ ende’ sa engghe paket renta kak dhinto ngoca’ bennya
’-

b

en
ny
a’

sakalangkong tor jukhen patut paleman.

Pansaponapan bhekto Al-qadhi kakdhinto alajer adhinak aghi ii kabupaten

M
ekkah, etenga taase’ parao se etompangi mncar ecapo’ ombe’, sakabhin oreng se bedheh e parao kak dhinto bn hartana ampon nyellem ka tase’ nangeng se selamet Al-qadhi sareng sala settong penumpang kalaben aghuna aghi kayu retakan dheri parao kak dhinto ban sanpinapan areh se etanyo’ aros
ning tenga tase’.

Akhira Al-qadhi kakdhinto nambhag e settong polo, saengga al-qadhi masok ka settong masjid se bedhe e settong polo kakdhinto tortoju’ sambhi ngaji.

Panberempn oreng entar ka Al-qadhi asabeh ngeding suarana Al-qadhi ngaji.

“ajher agi kaulah ngajih” ca’na reng oreng kak dhinto.

Tidak abit pole al-qadhi cukup ngajer agji ngaji e masjid kak dhinto, saengge al-qadhi andi’ obeng se lumayan bennyak asabeb oreng-oreng kak dhinto aberri’ obeng ka al-qadhi.E dhelem masjid Al-qadhi nemmu pan berempan untai mushaf, ekalak tor ebeca.“aponapa panjenengan bisa noles?”


(

Cakna r
e
ng

oreng
)“engghi”


(

jawab al-qadhi
)“mon ngangenika tore ajher aghi kaula sareng reng oreng noles”Sadaja oreng nak kanak sareng cukup umur selaen dheteng al-qadhi kaangguy ajher noles, dheri kak dhinto jughen al-qadhi olle pesse kalaben bennyak.“kaula andik anak binik yatim” cakna sal settong oreng eantarana oreng se bennyak, “jerea andik harta se ella cokop, aponapa panjhenengan andhek ngabin?”Nangeng al-qadhi lain endhek ka taberna oreng kak dhinto.“bhunten! Panjenengan kodhu andhek” reng oreng kak dhinto kalaben paksana”Aherra al-qadhi noruthi apa se epentha reng oreng, saengghe gadis/ anak binik kak dhinto eghibe ka adheknah al-qadhi, al-qadhi pas ngabes kaolong permata se perna etemmu al-qadhi emekkah alengker e lekerah anak bhinik kak dhinto.Sobhung se ekelako al-qadhi ebekto ngephenika salaena ngabes kalong kak dhinto.“ongghu” panjhenengan nyakek eh atenah nak kanak bunuk kakdhinto” matorra sala sittong oreng polo kak dhinto “pnjhenengan gun ngabes kalong kak dhinto sa engghe panjenengan tidak ngabes aghi anak binik kak dhinto”Al-qadhi layak nyareta aghi kasa dheje oreng oreng mengnai kalong kak dhinto, saamponna sadjena oreng ampon maos tahlil ban takhir.“bedhe apa e antara bhekna kabbi” matorra al-qadhi.“orenga panjhenengan, oreng towa se perna tatemmo e mekka sabbhen, engghi kak dhinto abana momongan binik kasebbut, pak towa kak dhinto perna athebu tak perna tatemmu dhak oreng muslim se baik oreng se mabheli kalong ka sengkok (pak tua).Saengghe pas ado’a sopajhe epatatemmu aghi dhak oreng se nolong pas epanika’a sareng putrina/ anak binik na. Saengghe samangken hal itu manjur”

(
matora sala settong oreng kak dhinto
)
.Al-qadhi paz manyettong pungkur ka odhik na sareng anak binik kasebbut tor ngangu aghi duwek potra, saampona binkna sobhung omor, kalong permata kak dhinto aropa aghi warisan/ warisan dhek ka Al-qadhi lin duwek potra kak dhinto.

Source: http://aksaranai.blogspot.com/2016/10/cerpen-bahasa-madura.html