Asbabun Nuzul Surah Al Hasyr

Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa surah al Anfal turun ketika perang Badar dan surah al Hasyr ini pula ambruk momen perang Bani Nadhir. (Diriwayatkan oleh al Bukhari dari Ibnu Abbas)

“Segala apa yang ada di langit dan di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah. Dialah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (Surah al Hasyr: 59:1)

“Dialah yang sudah mengkhususkan cucu adam kufur di antara Tukang Kitab dari kampung-kampung pekarangan mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu (aduhai umat Islam) lain menyangka bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat), dan mereka pula mengasa bahawa baluwarti-benteng mereka akan dapat hadang serta memberi perlindungan kepada mereka (berbunga azab) Tuhan.

Maka Tuhan membebankan (azabNya) kepada mereka pecah jihat yang tak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkanNya perasaan cemas takut ke n domestik hati mereka, (lalu) mereka membinasakan kondominium-apartemen mereka dengan tangan mereka sendiri (bermula privat sambil tangan basyar yang beriman (yang mengepung mereka mengamalkan demikian dari asing). Maka insaflah dan ambillah pelajaran (berpangkal peristiwa itu) aduhai orang yang berlogika fikiran serta celik alat penglihatan hatinya.”

(Surah al Hasyr: 59: 2)

“Dan kalaulah tak kerana Allah telah menetapkan deportasi (yang demikian buruknya) terhadap mereka, tentulah la akan menyeksa mereka didunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa Neraka pada musim akhirat kelak.”

(Surah al Hasyr: 59: 3)

“(Mereka ditimpakan azab) yang demikian, kerana mereka menentang (perintah) Yang mahakuasa dan RasulNya. Dan (ingatlah), sesiapa yang menentang (perintah) Halikuljabbar, maka sepatutnya ada Almalik amatlah pelik azab seksaNya.”

(Surah al Hasyr: 59: 4)

“Mana-mana jua pohon kurma (properti antitesis) yang kamu tebang atau anda biarkan tegak samar muka seperti keadaannya nan asal, maka yang demikian ialah dengan pembebasan Allah (kerana la hendak memberi keberhasilan kepada orang muslim), dan kerana la hendak menibankan kekejian kepada orang yang fasik.” (Surah al Hasyr: 59: 5)

Dalam satu riwayat ada dikemukakan bahawa selepas heksa- wulan berlakunya perang Badar, Rasulullah telah mengepung suku bangsa Yahudi Bani Nadhir [Mereka ini adalah golongan yang mengkhianati Rasulullah. Ketika Rasulullah akan mengadakan perbicaraan akan halnya kaum Muslimin yang dibunuh makanya kaum Yahudi, sri paduka dikhianati dengan mereka menyimpan rayuan di atas pintu masuk supaya tuanku ditimpa batu tersebut] yang tinggal dan bertegal kurma di luar kota Madinah. Mereka diusir keluar dari Madinah dan dibenarkan kepada mereka untuk membawa harta khasanah sekadar yang mampu dipikul oleh gamal akan tetapi lain dibenarkan membawa senjata.

Maka ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 1-5) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut nan menceritakan bahawa orang yang melakukan pengkhianatan akan mendapat balasannya. (Diriwayatkan makanya al Hakim dan disahihkannya dari Aisyah)

Dalam riwayat tidak ada dikemukakan bahawa Rasulullah menggalakkan tumbuhan-tanaman kurma Bani Nadhir dan memotong sebahagiannya. Maka ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 5) merosot sebagai warta bahawa tindakan yang dilakukan maka itu Rasulullah bersama sahabatnya kepada Bani Nadhir itu dibenarkan oleh Allah. (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan perawi bukan dari Anak laki-laki Umar)

Privat riwayat lain ada dikemukakan bahawa Rasulullah pernah membagi abolisi buat memotong pokok-pokok tamar dan kemudian baginda melarangnya dengan keras. Oleh itu, para sahabat cak bertengger mengadap kepada baginda dan bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah kami ini telah berdosa kerana sudah memotong sebahagian dari sentral kurma dan membiarkan sebahagian lagi.” Maka ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 5) turun berkenaan dengan pristiwa tersebut yang menyungguhkan tindakan mereka. (Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad nan daifdari Jabir)

Internal riwayat lain pula ada dikemukakan bahawa ketika Utusan tuhan mencapai tempat Bani Nadhir mereka mutakadim bersembunyi di dalam benteng. Rasulullah memerintahkan bagi menebang sendi kurma dan membakarnya sehingga berasap. Kemudian Bani Nadhir ringkik-seruan memanggil Rasulullah: “Hai Muhammad! Engkau mutakadim melarang melakukan kerosakan di manjapada dan mencela orang yang mengerjakan kerosakan, akan tetapi mengapa engkau menebang taktik tamar dan membakarnya?” Ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 5) drop berkenaan dengan peristiwa itu yang membenarkan Rasulullah dalam membasmi kaum yang fasik. (K. Diriwayatkan oleh Ibni Ishaq dari Yazid bin Ruman) (Diriwayatkan pula oleh Ibni Jarir pecah Qatadah dan Mujahid)

“Dan orang (Ansar) yang mendiami daerah (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang yang berhijrah ke kewedanan mereka, dan tidak ada pula di relung hati mereka perasaan berhajatkan segala yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu makin daripada diri mereka koteng, sekali juga mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-terlampau berhajat.

Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya.” (Surah al Hasyr: 59: 9)

Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa kaum Ansar berkata: “Ya Rasulullah! Bahagilah persil ini kepada dua iaitu kepada kami kabilah Ansar dan kaum Muhajirin.” Nabi bersabda: “Lain! Penuhi sahajalah keperluan mereka dan bagilah buah kurmanya, dan tanah itu taat kepunyaanmu.” Mereka menjawab: “Kami redha di atas keputusan tersebut!”

Maka turunlah ayat ini (Surah al Hasyr: 59:9) yang mengilustrasikan sifat-kebiasaan kaum Ansar nan tidak mementingkan diri seorang. (Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir berusul Yazid al Asham)

Privat riwayat lain ada dikemukakan bahawa seorang lelaki hinggap mengadap Rasul dan berkata: “Ya Rasulullah! Saya lapar.” Kemudian Rasulullah meminta makanan berpunca isteri-isterinya, akan tetapi ternyata enggak ada kas dapur sekali-kali. Kemudian Rasulullah bersabda: “Siapa di antara kalian semua yang bersedia bikin menjatah makan kepada tetamu ini puas lilin lebah ini? Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya.”

Seorang Ansar menjawab: “Saya ya Rasulullah.” Dia lagi pergi kepada isterinya dan bersuara: “Sediakan makanan nan ada kepada tetamu Rasulullah.” Isterinya menjawab: “Demi Halikuljabbar tidak ada alat pencernaan kecuali sedikit kerjakan anak-anak.” Suaminya berkata: “Apabila mereka ingin bersantap, tidurkan mereka dan padamkan lampu busur, biar kita membancang lapar pada malam ini.” Maka isterinya melaksanakan permintaan suaminya.

Pada keesokan harinya Rasulullah berucap: “Tuhan kagum dan gembira kerana kelakuan seorang sahabat suami isteri itu.” Maka ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 9) turun berkenaan dengan keadaan itu nan menceritakan perbuatan seseorang yang melebihkan kepentingan hamba allah tidak. (Diriwayatkan oleh al Bukhari dari Abi Hurairah)

Privat riwayat lain ada dikemukakan bahawa tetamu Rasulullah itu bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 9) runtuh berkenaan dengan peristiwa itu. (Diriwayatkan makanya al Musaddad di dalam musnadnya dan Ibnu Munzir dari Abi Mutawakil an Naji)

Dalam riwayat lain juga terserah dikemukakan bahawa salah seorang dari sahabat Rasulullah diberi pembesar wedus. Dalam hatinya berkata: “Mungkin ada cucu adam lain yang lebih memerlukannya daripadaku.” Pada ketika itu sekali lagi bos embek itu dikirimkan kepada kawannya, akan belaka kawannya itu mengirimkan pula kepada orang lain sehingga berpindah-pindah sampai kepada tujuh rumah dan akibatnya kembali kepada yang pertama.

Maka ayat ini (Surah al Hasyr: 59: 9) jebluk berkenaan dengan hal itu yang menceritakan bahawa setiap umat Selam akan demap memerhatikan nasib sesamanya. (Diriwayatkan maka dari itu al Wahidi berusul Muharib kedelai Ditsardari Ibnu Umar)

“Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan (wahai Muhammad) terhadap sikap anak adam munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada ari-ari-saudara mereka yang kafir bermula kalangan (kaum Yahudi) pakar Kitab: “Senyatanya, jikalau kamu dihalau keluar sudah pasti kami akan keluar bersama-selevel kamu, dan kami bukan akan tunduk taat kepada sesiapa lagi merentang kami sejauh-lamanya; dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu!” Padahal Allah mengarifi dan menyaksikan bahawa selayaknya mereka adalah pendusta.” (Surah al Hasyr: 59:11)

Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa beberapa insan dari Ibni Quraizah telah memeluk Selam dan di antara mereka terletak orang-individu hipokrit. Orang-orang kepura-puraan itu berkata kepada Bani Nadhir: “Seandainya kalian semua diusir, kami juga akan keluar bersamamu.”

Maka turunlah ayat ini (Surah al Hasyr: 59:11) berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menceritakan sifat-rasam orang munaflk nan selalu berdusta. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari as Suddi)

Source: https://asbabunnuzulharjin.blogspot.com/2013/07/surah-al-hasyr.html